Podatkowa książka przychodów i rozchodów – dla kogo?

Podatkowa książka przychodów i rozchodów jest uproszczoną formą księgowania stosowaną przede wszystkim przez osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą lub będące wspólnikami spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej. Księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić przedsiębiorcy, jeżeli ich przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły w walucie polskiej równowartości 1 200 000 EURO. W przypadku przekroczenia tej kwoty występuje obowiązek założenia ksiąg handlowych.

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

W ramach tej usługi nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorstw z rejonu Trójmiasta w zakresie:

 • kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych,
 • wprowadzania dokumentów do ewidencji podatkowej,
 • prowadzenia wymaganych ewidencji np. ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, podatku od towarów i usług VAT i innych,
 • sporządzania sprawozdań i deklaracji dla GUS, NBP oraz innych instytucji państwowych,
 • sporządzania dokumentów wewnętrznych, takich jak np. faktury wewnętrzne, noty korygujące oraz dowody wewnętrzne,
  wystawiania faktur sprzedaży,
 • sporządzania cyklicznych raportów o wynikach finansowych przedsiębiorstwa, wysokości zobowiązań podatkowych, zmianach w przepisach podatkowych oraz innych raportów według indywidualnego zapotrzebowania,
 • reprezentowania przed organami administracji państwowej,
 • obsługi kontroli podatkowych.

Zakres usług jest każdorazowo dostosowywany do wymogów klienta.