Księgowość trójmiasto
baner

Zwrot vat za materiały budowlane

Osoby fizyczne, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych mają prawo ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. o zwrot części poniesionych wydatków na dotychczasowych zasadach, wg poniższego harmonogramu.

Wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:
1) od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2005 r. - składa się na nie później niż do 31 grudnia 2014 r.;
2) od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2015 r.;
3) od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2016 r.;
4) od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2017 r.;
5) od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Zwrot podatku VAT (VZM-1) przysługuje osobom fizycznym nabywającym towary w związku z:
* budową budynku mieszkalnego lub jego części lub budową budynku, w którym posiada się udział we współwłasności lub współdysponowaniu,
* nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny,
* remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części O zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych przez osobę fizyczną po 1 stycznia 2014 r. można się ubiegać jeżeli:

1. wydatki zostały poniesione w związku z:
a) budową domu jednorodzinnego albo
b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;

3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
a) 75 m2 i 100 m2;
b) 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2 tej ustawy;
Chodzi tu o dzieci uprawniające do ulgi na dziecko w PIT, czyli
- dzieci małoletnie,
- dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, oraz
- dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się

4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;

5. do dnia złożenia wniosku o zwrot ww. wydatków, osoba fizyczna nie była:
a) właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
– z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

System zwrotu VAT za materiały budowlane jest od 2014 roku mocno okrojony.

Oprócz zakreślenia granicy wiekowej i istotnego ograniczenia powierzchni budowanego domu (mieszkania) uprawniającej do skorzystania ze zwrotu (do końca 2013 r. nie było żadnych tego typu ograniczeń), zwraca uwagę likwidacja zwrotu VAT za materiały budowlane użyte do remontu mieszkania, czy domu.

Do końca 2013 roku wydatki na materiały budowlane użyte do remontu mieszkania lub domu (a także do wykończenia mieszkania nabytego w tzw. stanie deweloperskim) uprawniały do częściowego zwrotu VAT zawartego w ich cenie.

Ważnym ograniczeniem jest od 2014 r. również warunek budowy pierwszego własnego mieszkania lub domu. Zwrotu VAT nie uzyskają więc od 2014 roku osoby, które budują swój nowy dom będąc jednocześnie właścicielami mieszkania lub domu, a nawet posiadaczami własnościowego mieszkania spółdzielczego.

W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego:
- warunek nieukończenia 36 roku życia dotyczy młodszego z małżonków, a
- warunek braku tytułu własności (lub spółdzielczego własnościowego prawa) do domu lub mieszkania dotyczy obojga małżonków.

Oferujemy swoją pomoc i doświadczenie. Za opłatą, która stanowi 5% kwoty zwracanej podatnikowi w postaci nadpłaconego podatku VAT, pomagamy w zwrocie nadwyżki VAT. Biorąc pod uwagę, że zakupiliście już Państwo materiały do budowy czy remontu wydając już środki to nic nie tracicie, a możecie tylko zyskać. Bez wypełnienia i złożenia odpowiednich wniosków (VZM-1) nie możecie Państwo liczyć na żaden zwrot podatku VAT za materiały budowlane które kupiliście.

Oto lista przykładowych materiałów podlegających odliczeniu:
- panele, klepki, deszczułki, listwy przyścienne,
- okna, drzwi, ościeżnice, progi,
- rury i przewody rurowe, zawory, zasuwy,
- zlewy, umywalki, wanny, syfony, armatura,
- płytki ceramiczne, gresowe,
- cement, wyroby z betonu i gipsu,
- materiały izolacyjne: wełna, styropian,
- grzejniki, hydrofory, ogrzewacze, piece i kotły centralnego ogrzewania,
- przewody elektryczne, oprawy oświetleniowe,
- zamki, zawiasy,
- bezpieczniki, tablice licznikowe, gazomierze, wodomierze, termostaty,
- blachodachówka, cegły, blachy